• Iedere hond verdient

  een VIP behandeling

 • Persoonlijke verzorging

  voor uw huisdier

 • Bark'n Bubbles

  met liefde voor je huisdier

Huisreglement

Update Corona!

 • Draag een mondmasker.
 • Ik kom uw huisdier buiten ophalen.
 • Voelt u zich niet goed, laat dan iemand anders uw huisdier naar de afspraak brengen.
 • Er is ontsmettingsmiddel aanwezig om uw handen te ontsmetten.

Huisregels

 • Laat uw hond goed uit vooraleer u naar het trimsalon komt, en geef uw hond/kat geen eten vlak voor de afspraak. Een volle maag/blaas is niet fijn voor uw dier, die een tijdje op tafel en in bad moet staan.
 • Kom op tijd naar uw afspraak. Bent u meer dan 15 minuten te laat, bestaat de kans dat ik uw dier niet meer zal kunnen aannemen. Wij nemen graag onze tijd om elk dier mooi af te leveren aan zijn baasjes. Kom liever 5 minuutjes te vroeg dan 15 te laat.
 • Er kan enkel met Mobile Banking (Payconiq, KBC Mobile,...) of gepast cash geld betaald worden.
 • U kan uw afspraak kosteloos annuleren tot 48u voorafgaand aan uw afspraak. Indien u minder dan 48u op voorhand annuleert of u daagt niet op voor uw trimbeurt, wordt 100% van de trimbeurt in rekening gebracht.
 • Was uw hond niet vooraleer u naar het trimsalon komt.
 • Heeft uw hond/kat een medische aandoening? Aarzel niet om ons hiervan op de hoogte te brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld heupdysplasie, hartproblemen of een besmettelijke ziekte of aandoening zoals kennelhoest of vlooien.
 • Eigenaren blijven niet bij hun dier tijdens de trimbeurt. De meeste dieren zijn rustiger zonder de eigenaren in de buurt. Enkel bij zeer moeilijke honden en met toestemming van Bark 'n Bubbles mag er bij de dieren gebleven worden.
 • Loopse teven zijn welkom in het salon, maar dit moet duidelijk vermeld worden bij reservatie!
 • Indien tijdens de behandeling van uw dier vlooien/teken of andere parasieten ontdekt worden, wordt uw dier behandeld met vlooienshampoo. Hiervoor wordt €10,- in rekening gebracht. Ook nabehandeling is noodzakelijk!
 • Bij afgifte van uw dier wordt vermeld wanneer ongeveer uw dier opgehaald kan worden. Een kwartier voor het einde van de trimbeurt nemen wij telefonisch contact op om te bevestigen dat uw dier klaar is om op te halen. Gelieve het uur dat u doorgegeven wordt te respecteren. Wachten is niet fijn, niet voor uw dier, noch voor ons. Vanaf 30 minuten te laat, rekenen wij €15,- / 30 minuten aan.
 • Heeft u een nieuwe pup/kitten in de familie? Kom gerust langs voor een puppygewenning! Zo leert uw dier hoe het eraan toe gaat in het salon en zal het in de toekomst een fijne ervaring blijven. Puppygewenning kost €20,-. Ook bij de Puppygewenning blijven de baasjes niet in het trimsalon.
 • Heeft u vragen omtrent borstelen, algemene verzorging, kammen? Neem gerust contact op en wij helpen u graag met tips en tricks!
 • Bent u niet tevreden over de trimbeurt? Laat dit dan zo snel mogelijk na de behandeling weten (binnen 24u), dan zoeken we samen naar een oplossing.

Algemene voorwaarden Trimsalon Bark 'n Bubbles

Artikel 1 - Definities

In de volgende algemene voorwaarden worden volgende benamingen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

 • Klant: opdrachtgever van de uit te voeren diensten, eigenaar van het/de huisdier(en) die behandeld dienen te worden.
 • Overeenkomst: de overeenkomst ter dienstverlening
 • Huisdier: het/de huisdier(en) die behandeld dienen te worden op eerder vooraf afgesproken uur/datum.
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles: het trimsalon

Artikel 2 - Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden op iedere overeenkomst tussen klant en trimsalon Bark 'n Bubbles
 • Van toepassing is steeds de laatst aangepaste versie van deze algemene voorwaarden.
 • Indien zich een situatie voordoet die niet gedekt wordt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3 - Rechten en plichten

 • Trimsalon Bark 'n Bubbles verplicht zich naar haar beste kunnen zorg te zullen dragen voor het/de huisdier(en) van de klant.
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles behoudt zich het recht voor een overeenkomst te beëindigen.
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een dier te weigeren.
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles is onder geen beding aan te merken als eigenaar/bezitter van het/de huisdier(en).
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte van de trimster of weersomstandigheden die de veiligheid van het/de huisdier(en) en trimsalon bedreigen.
 • Overeenkomsten zijn bindend zodra deze mondeling of schriftelijk tot stand gekomen zijn.

Artikel 3 - Uitvoering van overeenkomst

 • Trimsalon Bark 'n Bubbles voert naar beste inzicht en vermogen de opdracht uit, op basis van de klant verstrekte informatie. Trimster is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde, tenzij dit aan de grove schuld van het trimsalon te wijten is. Deze beoordeling komt enkel toe aan trimsalon Bark 'n Bubbles
 • Indien de klant een behandeling wenst tegen het advies van de trimsalon Bark 'n Bubbles in, is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 4 - Wijziging en annulering

 • In geval van onvoorziene omstandigheden, behoudt trimsalon Bark 'n Bubbles zich het recht een behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de trimster en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke noodzakelijk zijn voor de verdere behandeling van het/de huisdier(en). De trimster maakt een, in dit lid bedoelde wijziging, zo snel mogelijk bekend aan de klant. Indien een vervangende datum niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden.
 • Een behandeling kan tot 48u voorafgaand aan de afspraak kosteloos verzet worden, mits telefonisch doorgegeven.
 • Bij annulering bij minder dan 48u voorafgaand aan de afspraak of een no-show op het moment van de afspraak, komt de behandeling te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend, conform de prijslijst van beroepsvereniging Trimcanis.
 • Bovenstaande bepaling geldt niet wanneer het huisdier overleden is.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid schade

 • Trimsalon Bark 'n Bubbles is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door trimsalon Bark 'n Bubbles, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan trimsalon Bark 'n Bubbles of derden worden op klant verhaald.
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het/de huisdier(en), tenzij trimsalon Bark 'n Bubbles opzet of grove schuld te verwijten valt
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
 • Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is trimsalon Bark 'n Bubbles ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
 • Trimsalon Bark 'n Bubbles is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tegen de advies van trimsalon Bark 'n Bubbles in handelen. Zie ook artikel 3 van deze voorwaarden.
 • Klant vrijwaart trimsalon Bark 'n Bubbles tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door kapster geleverde diensten.

Artikel 6 - Betalingen

 • Betalingen dienen contant/via bank-app te geschieden na afloop van de behandeling van het/de huisdier(en)
 • Van de klant wordt verlangd dat hij/zij zekerheid stelt in het voldoen van zijn/haar financiële verplichtingen. Zolang deze zekerheid niet is gesteld, kan de levering van diensten/goederen geweigerd worden.
 • Indien na afloop van de behandeling blijkt dat trimsalon Bark 'n Bubbles meerwerk heeft moeten verrichten, is trimsalon Bark 'n Bubbles gerechtigd dit door te rekenen.

Artikel 7 - Klachten

 • Klachten terzake van een door trimsalon Bark 'n Bubbles verleende dienst zijn slechts van waarde mits trimsalon Bark 'n Bubbles binnen 24u van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de opdrachtgever binnen de 24u na melding van de klacht zich met het dier bij het trimsalon te vervoegen.
 • trimsalon Bark 'n Bubbles zal na het ontvangen van de klacht binnen de 24u reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48u een geschikte oplossing aanbieden.

Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.

 

 • Iedere hond verdient

  een VIP behandeling

 • Persoonlijke verzorging

  voor uw huisdier

 • Bark'n Bubbles

  met liefde voor je huisdier

Deze website gebruikt cookies. Door het verdere gebruik van deze website aanvaardt u het gebruik van deze cookies.  Meer info

X